Algemene voorwaarden

mijmer – Sarah Stiers Fotografie
ON: 0699482539
Bankrekening: BE59 0018 4344 8826

Artikel 1 – Definities

mijmer: mijmer – Sarah Stiers Fotografie, gevestigd te Pelsstraat 34, 3350 Drieslinter, België met ondernemingsnummer 0699482539, www.mijmer.be.
Klant: degene met wie mijmer een Overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Partijen: mijmer en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Offerte: alle aanbiedingen van mijmer aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht tussen mijmer en de Klant.
Opdracht: de dienst of het product dat door mijmer geleverd zal worden.
Datum: de datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.
Fotografische werken / Werken: fotografische werken zoals bedoeld in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten, dan wel andere werken in de zin van het auteursrecht, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotosessie / fotoreeks / fotografie / fotoalbums / fotoshoot / afdrukken / productie / aanleveringen: werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
Website: de internet website van mijmer, te weten www.mijmer.be en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens mijmer.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Offertes

Aanbiedingen en Offertes van mijmer zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of Offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de Offerte staat vermeld.
Als de Klant een aanbod of Offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de Offerte.
Aanbiedingen en Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij de Partijen dit uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Aanvaarding

De Klant dient het aanbod expliciet en Schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat mijmer werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Bij aanvaarding van een Offerte of aanbod, behoudt mijmer zich het recht voor de Offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
mijmer houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor mijmer onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. mijmer is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5 – Annulering van de Opdracht

Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk Annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder Annuleren valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
Indien tot (tussentijdse) annulering is overgegaan door de Klant, heeft mijmer recht op vergoeding van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waaronder ook kosten van eventueel ingeschakelde derden worden verstaan, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan mijmer zijn toe te rekenen. Bij annulering is Klant daarom een annuleringsvergoeding zoals hieronder verschuldigd. Waarbij geldt dat de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.

Weken (tussen annulering en Datum): percentage van overeengekomen prijs
0 – 1 :50 %
1 – 3: 25 %

Bij een annulering op de dag zelf of het niet nakomen van een afspraak, wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale Opdracht.
Indien door mijmer (tussentijds) wordt opgezegd, heeft de Klant recht op medewerking van mijmer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant zijn toe te rekenen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor mijmer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Klant in rekening gebracht.
Indien de Partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door mijmer gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.
De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij mijmer. Tevens behoudt mijmer in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Mijmer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een dergelijke annulering. Mijmer is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van het voorschot, reeds door mijmer gemaakte en reeds door Klant voldane bedragen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Opdracht

mijmer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin mijmer gebruikelijk werkt.
mijmer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
De uitvoering van de Opdracht geschiedt in onderling overleg en na Schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.
Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat mijmer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.
De Klant verplicht zich de omstandigheden voor mijmer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Groepsfoto’s en andere specifiek door de Klant verzochte foto’s, kunnen slechts door mijmer worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de Klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
mijmer garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de Klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
mijmer levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door mijmer slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met mijmer en kan extra kosten met zich meebrengen.

Artikel 7 – Locaties

Voor alle fotografie op locatie, zoals huwelijksfotografie, geboortefotografie, afscheidsfotografie, … geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. mijmer denkt uiteraard graag mee en kan de Klant daar in adviseren.
De Klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de Klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

Artikel 8 – Prijzen

Alle prijzen die mijmer hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, kilometervergoeding, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die mijmer hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan mijmer te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten, diensten of onderdelen daarvan, die mijmer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De Consument heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door mijmer vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van mijmer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien de Partijen voor een dienstverlening door mijmer een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
mijmer is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient mijmer de Klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Klant het recht om het deel van de Opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
mijmer heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal mijmer prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
De Consument heeft het recht om de Overeenkomst met mijmer op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 9 – Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij de Partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 10 – Parkeervergunning en reiskosten

De Klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de Klant.
Eventuele reiskosten bedragen € 0,50 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.
De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps.

Artikel 11 – Maaltijden

Voor een Opdracht die vier (4) uur of langer duurt moet een warme en/of verse maaltijd voorzien worden voor mijmer.
Als de Klant geen warme maaltijd voorziet, begrijpt de Klant dat mijmer het evenement zal verlaten om een maaltijd te kopen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan.
De Klant begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een goede maaltijd voor de fotograaf in het belang is van alle Partijen.

Artikel 12 – Cadeaubon

Alleen cadeaubonnen met volgnummer en handtekening van Sarah Stiers zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van de cadeaubonnen kan mijmer niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13 – Betalingen en betalingstermijn

De Klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan mijmer betalen, tenzij de Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
mijmer mag bij het aangaan van de Overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat mijmer de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
mijmer behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
mijmer verlangt minimaal 25% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de Klant zal voorafgaand aan de Opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 – Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is mijmer gerechtigd de wettelijke rente van 1,75% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan mijmer.
Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag mijmer zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van mijmer op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door mijmer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan mijmer te betalen.

Artikel 15 – Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 16 – Verrekening

Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan mijmer te verrekenen met een vordering op mijmer.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

mijmer blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van mijmer op grond van wat voor met mijmer gesloten Overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan mijmer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
Indien mijmer een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden en heeft mijmer het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 18 – Levering

mijmer hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden met Fotografische Werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide Partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door mijmer vastgesteld.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
Digitale bestanden worden alleen in jpg geleverd, overeenkomstig de Opdracht in lage of hoge resolutie.
Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is mijmer niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Artikel 19 – Archivering

Mijmer zal de bestanden van een fotosessie tot zes (6) maanden na de sessie bewaren. Vanaf zes (6) maanden na de sessie is mijmer niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.
Bij verlies van bestanden of indien de Klant achteraf beelden wenst bij bestellen terwijl de termijn van zes (6) maanden voorbij is, zal mijmer een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde bestanden.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom en licentie

mijmer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, Offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij de Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van mijmer, indien niet anders is overeengekomen.
De Klant verkrijgt van mijmer een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de Werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen Gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van mijmer openbaar gemaakt worden. In het geval van digitale kopieën is de Klant tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door mijmer tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaarden.
De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijmer.
De Klant dient Schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
De Klant dient de persoonlijkheidsrechten van mijmer, zoals vermeld in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten, in acht te nemen.
Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van fotograaf.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt mijmer een vergoeding toe van tenminste 100% van de door mijmer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
mijmer houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, Website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de Klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met mijmer worden.

Artikel 21 – Rechten van derden

De Klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Klant vrijwaart mijmer van alle aanspraken hierop en verder.
mijmer is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 22 – Mee fotograferen

Er zullen naast mijmer geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende Opdracht.
Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van mijmer te hinderen.
Indien de Klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de Klant aangeven of mijmer of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
Het is mijmer toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de Klant.

Artikel 23 – Garantie

Wanneer de Partijen een Overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor mijmer enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig Gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen de Partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 24 – Informatieverstrekking door de Klant

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan mijmer.
De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert mijmer de betreffende bescheiden.
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door mijmer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 25 – Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

Elk Gebruik van een Werk van mijmer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van mijmer.
Bij inbreuk komt mijmer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mijmer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik.
Daarnaast verbeurt de Klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van mijmer waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 – Privacy en Cookies

mijmer verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van mijmer. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
mijmer gaat niet actief opzoek naar persoonsgegevens. Enkel adresgegevens worden gebruikt in kader van communicatie.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
mijmer gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van mijmer wordt verwezen naar Overmacht van deze Algemene Voorwaarden.
mijmer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van de Klant in strijd met dit artikel.

Artikel 27 – Website

mijmer is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van mijmer.
Mijmer streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van internet en technologieën.
Mijmer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van mijmer.

Artikel 28 – Klachten

De Klant dient een door mijmer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant mijmer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De Klant kan hiervoor een mail sturen naar contact@mijmer.be.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat mijmer in staat is hierop adequaat te reageren.
De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen de Partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat mijmer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 29 – Ingebrekestelling

De Klant dient ingebrekestellingen Schriftelijk kenbaar te maken aan mijmer.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling mijmer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 30 – Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als mijmer een Overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan mijmer verschuldigd zijn.

Artikel 31 – Aansprakelijkheid mijmer

mijmer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien mijmer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst.
mijmer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien mijmer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de Website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 32 – Vervaltermijn schadevergoeding

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van mijmer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 33 – Recht op ontbinding

De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer mijmer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door mijmer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat mijmer in verzuim is.
mijmer heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien mijmer kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 34 – Overmacht

Er geldt dat een tekortkoming van mijmer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan mijmer kan worden toegerekend in een van de wil van mijmer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van mijmer kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor mijmer 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat mijmer er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
mijmer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 35 – Wijziging van de Overeenkomst

Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen de Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 36 – Wijziging algemene voorwaarden

mijmer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal mijmer zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 37 – Overgang van rechten

Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen de Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van mijmer.

Artikel 38 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat mijmer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere Overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
De Belgische rechter in het arrondissement waar mijmer is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 juli 2018.